ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / How to Clear Out Bowels

How to Clear Out Bowels


How to Clear Out Bowels

ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ

To clear out your bowels, it’s important to drink plenty of water and increase your fiber intake. You can also try using an enema or taking a laxative. ಆದಾಗ್ಯೂ, it’s important to consult with a healthcare professional before using any of these methods.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು