ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ: ಇತಿಹಾಸ, ಕೆಲಸದ ತತ್ವ, ಮತ್ತು ಬಳಕೆ

ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ: ಇತಿಹಾಸ, ಕೆಲಸದ ತತ್ವ, ಮತ್ತು ಬಳಕೆ


ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ: ಇತಿಹಾಸ, ಕೆಲಸದ ತತ್ವ, ಮತ್ತು ಬಳಕೆ
 • ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ!

  ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ

   

   

   

  The history of colon hydrotherapy machine

  ಕೊಲೊನ್ ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆ, also known as colonic irrigation, has been practiced for centuries in different parts of the world. Ancient Egyptians used enemas as a means of purging the body of toxins, while the Greeks and Romans used it to maintain hygiene and promote good health. Modern colon hydrotherapy machine was developed in the early 20th century, and it was based on the principles of enemas. The machine utilizes a series of filters, temperature controls, and pressure regulators to provide a safe and effective colon cleansing experience.

   

   

  The working principle of colon hydrotherapy machine

  A colon hydrotherapy machine uses purified water to flush out the large intestine. The machine uses a gentle flow of water to stimulate the natural peristaltic action of the colon and remove accumulated fecal matter, ವಿಷಗಳು, and other unwanted waste materials. The process helps to restore the natural balance of the gut microflora, improve bowel function, and boost overall digestive health.

  ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ

   

  The benefits of using a colon hydrotherapy machine

  1. Improved digestion and nutrient absorption

  2. Relief from constipation and bloating

  3. Enhanced immune system function

  4. Increased energy levels

  5. Reduced risk of developing colon cancer

  6. Better skin health

  7. Improved mental clarity and focus

  8. Reduced stress levels

  9. Better sleep quality

   

   

  The usage steps of colon hydrotherapy machine

  1. Consult with a healthcare professional to determine if colon hydrotherapy is suitable for you.

  2. Prepare for the procedure by following a recommended diet and drinking plenty of water.

  3. Empty your bladder before the procedure.

  4. Lie down comfortably on your back while the therapist inserts a small tube into your rectum.

  5. Remain still as water is gradually infused into your colon to facilitate the elimination of waste matter.

  6. The therapist will use gentle massage and pressure on your abdomen to help stimulate bowel movements and achieve a thorough cleanse.

  7. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಂತರ, the therapist will remove the tube and allow you to use the bathroom to fully empty your colon.

   

   

  Who needs colon hydrotherapy machine

  Colon hydrotherapy is suitable for individuals who experience constipation, irregular bowel movements, or have a history of digestive issues. It is also recommended for those who want to improve their overall digestive health, enhance nutrient absorption, and promote a healthy gut microbiome.

   

  The application industry of colon hydrotherapy machine

  Colon hydrotherapy machine is widely used in the healthcare industry, particularly in integrative medicine clinics, holistic health centers, and wellness spas. It is also used in natural and alternative medicine practices for detoxification, weight loss, and other health-related goals.

  ಏಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲೋನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ

  ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

  ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ

  Colon hydrotherapy machine

  If you are interested in purchasing a colon hydrotherapy machine or have any questions, please contact us at [lucy@colonhydrotherapymachine.org or WhatsApp at +86135.1090.74.01 ]. We will be happy to assist you!

  ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ತೆರೆಯಿರಿ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ

   


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ನಾವು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು