ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು: ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು: ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ


ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು: ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
 • ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ!

  ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು

  ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು:

   

  Natural Therapy Colon Hydrotherapy Machines, also known as colon cleansing or colonic irrigation, is often practiced as a form of alternative medicine. The claimed purpose of the procedure is to remove toxin, lose weight, prevent diseases, relieve constipation, promote general health and well-being.
  It is known that such procedure commonly involved the use of “Colonet Colon Hydrotherapy Machines” , which are medical devices originally intended for bowel preparation before radiological or endoscopic procedures.
  The client generally lies down on the hydrotherapy bed and the filtered constant temperature water is pumped through the rectum via a tube. Fluids and waste are expelled through another tube. A large volume of fluid, up to 60 litres would be introduced into the colon via the rectum. The procedure may be repeated several times.

   

  The Features of Natural Therapy Colon Hydrotherapy Machines:

  1. With drawer and cabinet
  2. Dependable and safe operation
  3. Completely closed system
  4. Built in disinfecting system
  5. Water pressure regulator
  6. Water Lines with connections

  7. Pressure and temperature controlled with safety features

  8. Accurate, adjustable temperature control and shut down valve

  The magical effect of intestinal hydrotherapy:

  Improve constipation, acne, abdominal distention, ಅತಿಸಾರ

  Improve headache, insomnia, halitosis and body odor

  Improve uric acid too high

  Improving physical abdominal obesity

  Improvement of triglyceride in blood and poor peripheral blood circulation.

  Improve dark spots and rough skin

  Strengthening liver and kidney function

  Avoid improper medication and avoid blind health care.

  ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು
  Feature:

  Not oral,no enema

  Not ignorant, not stinking

  No dependence

  Does not destroy the flora and mucous membranes

  The row is thorough, the row is comfortable

  No side effects

  Privacy and honorability

  Health and wellness programs meet the national “Healthy China 2030” planning outline

   

  ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಇತಿಹಾಸ

  ಕೊಲೊನ್ ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆ, or colonic irrigation, has been used for centuries to promote digestive health and overall wellness. ಆದಾಗ್ಯೂ, the modern colon hydrotherapy machine was first introduced in the 1900s, and has since been refined and improved to provide safe and effective treatments.

   

  How Colon Hydrotherapy Machines Work

  Colon hydrotherapy machines use a combination of water pressure and temperature to cleanse the colon of built-up waste, ವಿಷಗಳು, and bacteria. The machine’s tubing is inserted into the rectum and water is slowly introduced into the colon, where it loosens and flushes away debris.

   

  The Benefits of Using Colon Hydrotherapy Machines

   

  1. Improved Digestive Health: Colon hydrotherapy machines help promote the growth of good bacteria in the gut, which can improve overall digestion and nutrient absorption.

  2. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: By flushing away built-up waste, colon hydrotherapy machines may help jumpstart weight loss efforts.

  3. ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಕ್ತಿ: Removing toxins and waste from the body can help increase energy levels and reduce fatigue.

  4. Better Skin Health: Colon hydrotherapy machines help to reduce inflammation in the gut, which can lead to improved skin health and a clearer complexion.

  5. Reduced Risk of Colorectal Cancer: Regular colon hydrotherapy treatments may help reduce the risk of developing colorectal cancer.

  ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು

   

  The Steps to Using a Colon Hydrotherapy Machine

   

  1. Consult with a trained professional to ensure that colon hydrotherapy is a safe and appropriate treatment for you.

  2. Prepare for the treatment by following any dietary restrictions or recommendations from the professional.

  3. During the treatment, the tubing will be inserted into the rectum and water will be introduced into the colon.

  4. The machine will control the temperature and pressure of the water to ensure a safe and comfortable treatment.

  5. Waste will be flushed out of the colon and into a collection system.

  ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  ಅಟ್-ಹೋಮ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

  ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ

  ಕೊಲೊನ್ ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಂತ್ರ

   

   

  Who Can Benefit from Using Colon Hydrotherapy Machines

   

  Colon hydrotherapy machines can be beneficial for anyone looking to improve their digestive health, jumpstart weight loss efforts, or reduce the risk of developing colorectal cancer. ಆದಾಗ್ಯೂ, those with certain medical conditions or who are pregnant should consult with a doctor before proceeding with colon hydrotherapy.

   

   

  The Applications of Colon Hydrotherapy Machines in Different Industries

   

  1. Wellness Centers: Colon hydrotherapy machines are commonly used in wellness centers to promote digestive health and overall wellness.

  2. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು: Colon hydrotherapy machines may be used in fitness centers to support weight loss and detoxification efforts.

  3. Medical Facilities: Colon hydrotherapy machines may be used in medical facilities as part of a treatment plan for certain medical conditions.

  4. Spas: Colon hydrotherapy machines may be used in spas as part of a holistic approach to health and wellness.

  If you are interested in purchasing a colon hydrotherapy machine or learning more about their benefits, ದಯವಿಟ್ಟು EMAIL ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ.

  ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರಗಳು

   


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ನಾವು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು