ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ / ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್

ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್


ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್
 • ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ!

  ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್

  Colonic machines have become increasingly popular in recent years due to their ability to cleanse the colon and improve overall health. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, we will explore the cost of a colonic machine, its history, ಕೆಲಸದ ತತ್ವ, advantages, and applications.The use of colonic irrigation dates back to ancient Egypt, where it was used for medicinal purposes. In modern times, colonic machines were first used in the 1920s as a treatment for constipation. The first machines were operated by hand and required a trained therapist to perform the procedure. ಇಂದು, colonic machines are much more advanced and can be used safely and effectively by trained professionals.

  ಕೆಲಸದ ತತ್ವ

  A colonic machine works by flushing the colon with warm water to remove built-up waste and toxins. The machine uses a speculum to gently insert a small tube into the rectum. The tube is connected to a machine that delivers warm, purified water into the colon. As the water enters the colon, it helps to break down and flush out any built-up waste.

  Advantages

  1. Improves Digestion: Colonic machines can help improve digestion by removing built-up waste that may be blocking the colon.

  2. Detoxifies the body: The machine helps to flush out harmful toxins from the body, leading to a cleaner and healthier digestive system.

  3. Boosts Immune System: A clean digestive system can help boost the immune system and improve overall health.

  ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್

  Steps

  1. Consultation: ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೊದಲು, the therapist will discuss your medical history and any concerns you may have.

  2. ತಯಾರಿ: You may be asked to refrain from eating or drinking anything for a few hours prior to the procedure.

  3. ವಿಧಾನ: The therapist will gently insert a small tube into the rectum and connect it to the machine. Warm, purified water will be delivered into the colon, flushing out any built-up waste.

  4. Recovery: You may experience mild discomfort or cramping after the procedure, but this should subside within a few hours.

  ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಬೇಕು?

  Colonic machines can be used by anyone looking to improve their digestive health. People with constipation, irritable bowel syndrome, and other digestive disorders may find the procedure particularly helpful.

  ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್

  Applications

  1. Health and Wellness Centers: Colonic machines are commonly used in health and wellness centers to promote digestive health and overall wellness.

  2. Medical Facilities: Colonic machines may be used in medical facilities to treat digestive disorders and other health conditions.

  3. Spas: Colonic machines may be used in spas as part of a detoxification or wellness program.

  ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

  If you are interested in improving your digestive health, a colonic machine may be a good option for you. As professional colon hydrotherapy machine suppliers, colonic machine wholesalers and colon hydrotherapy equipment manufacturers, we are here to offer you the best quality and price. If you are interested in becoming a local distributor or retailer, you can contact us via email, WhatsApp or leave a message on our website.

  ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್

   


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ನಾವು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು