ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು


 ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು
 • ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ!

  ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು

   

  ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಇತಿಹಾಸ

  Colonic machines, also known as colon hydrotherapy or colonics, have been used for centuries to cleanse and detoxify the colon. The earliest recorded use of colonics dates back to ancient Egyptian times, where enemas were used for both health and religious purposes. ಇಂದು, colonic machines are widely used in holistic and alternative medicine to remove toxins and improve overall health.

  ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ

  Colonic machines use water to flush out the colon and remove toxins, ತ್ಯಾಜ್ಯ, and other debris. The treatment involves inserting a small, sterile tube into the rectum, and then gently pumping warm, filtered water into the colon. The water helps to loosen and flush out any impurities, while also hydrating the body and promoting healthy bowel movements.

  ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  1. ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ: Colonic machines help to remove toxins and waste from the body, which can lead to improved overall health.

  2. ಸುಧಾರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: By removing built-up debris from the colon, colonic machines can help to improve digestion and alleviate symptoms such as bloating and constipation.

  3. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: Some people report weight loss after undergoing colonic treatments, as the removal of excess waste and toxins can help to jumpstart the metabolism.

  4. Enhanced Immune System: A clean, healthy colon can improve immune function and help the body fight off illness and disease.

  5. Improved Mental Clarity: Many people report feeling more clear-headed and focused after undergoing colonics, as the removal of toxins can help to reduce brain fog and improve mental clarity.

   

  The Steps to Using a Colonic Machine

  1. Consult with a qualified practitioner to determine if colonic hydrotherapy is right for you.

  2. Prepare for the treatment by following any dietary or lifestyle adjustments recommended by your practitioner.

  3. During the treatment, lie comfortably on your side while a small tube is inserted into your rectum.

  4. The practitioner will slowly pump warm, filtered water into your colon, and then allow it to drain out through the tube.

  5. The process may be repeated several times during the treatment, and may take 30-60 ನಿಮಿಷಗಳು.

  6. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, you may be advised to follow certain dietary or lifestyle recommendations to promote healing and detoxification.

  ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು?

  Colonic machines can be beneficial for anyone looking to improve their overall health and well-being. ಆದಾಗ್ಯೂ, they may be particularly helpful for individuals struggling with digestive issues, autoimmune disorders, chronic fatigue, or other health concerns.

  The Applications of Colonic Machines

  1. Holistic and Alternative Medicine: Colonic machines are widely used in holistic and alternative medicine to promote detoxification and overall health.

  2. Athletic Performance: Some athletes use colonics as a way to improve digestion and promote optimal nutrient absorption for enhanced physical performance.

  3. Gastrointestinal Health: Colonic machines can be helpful for individuals with a variety of gastrointestinal issues, including irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease.

  4. Mental Clarity: As mentioned, colonic machines may help to improve mental clarity and cognitive function.

  5. ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ: Colonic machines are often used as part of a larger detoxification program to help remove toxins and improve overall health.

  If you are interested in learning more about colonic machines or scheduling a treatment, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, WhatsApp, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ. Our team of qualified practitioners is here to support you on your journey to optimal health and wellness.  ನಾವು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು