ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ / ಅಟ್-ಹೋಮ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

ಅಟ್-ಹೋಮ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ


ಅಟ್-ಹೋಮ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
 • ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ!

  History of At-Home Colonic Machine

   

  The At-Home Colonic Machine, also known as a colon hydrotherapy system, has been in use for centuries. The ancient Egyptians and Greeks used enemas to flush out the colon for medical cleansing purposes.

  It was not until the 20th century when the modern colonic irrigation system was developed, eventually paving the way for the At-Home Colonic Machine that we know today.

   

  How At-Home Colonic Machine Works

   

  The At-Home Colonic Machine works by irrigating the colon with water to remove waste and toxins that are stuck in the colon. The device uses a small tube that is inserted into the rectum. The water is then introduced into the colon, and the waste is flushed out of the body through the same tube.

  Benefits of At-Home Colonic Machine

   

  1. Improves Digestive HealthAt-Home Colonic Machine helps to improve digestive health by removing toxins and harmful bacteria from the colon.

  2. Increases Energy LevelsA clean colon can improve digestion, leading to increased energy levels.

  3. Boosts Immune SystemAt-Home Colonic Machine can help to eliminate toxins, which can reduce the burden on the immune system.

  4. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ – A clean colon can help with weight loss by improving metabolism.

  5. Improves Skin HealthElimination of toxins from the body through the colon can lead to improved skin health.

  Steps to Use At-Home Colonic Machine

   

  1. Clean and sterilize the colonic machine equipment before use.

  2. Set up the machine according to the manufacturer’s instructions.

  3. Insert the tube into the rectum and turn on the machine.

  4. Allow the water to enter the colon and wait for it to exit.

  5. Adjust the machine’s settings as necessary to achieve the desired results.

  Who Needs At-Home Colonic Machine?

   

  Anyone who experiences digestive problems, ಉಬ್ಬುವುದು, ಮಲಬದ್ಧತೆ, or other gastrointestinal issues can benefit from using the At-Home Colonic Machine. It is also helpful for people who have a high level of toxins in their body due to poor diet, medication, or exposure to environmental toxins.

  Applications of At-Home Colonic Machine

   

  1. Health and Wellness IndustryAt-Home Colonic Machine is widely used in the health and wellness industry, including alternative medicine centers, spas, and wellness retreats.

  2. ಮನೆ ಬಳಕೆ – With the convenience of at-home use, many individuals prefer to have their At-Home Colonic Machine for personal use

  . 3. Medical FacilitiesAt-Home Colonic Machine is also used in medical facilities to prepare patients for certain medical procedures, such as colonoscopies.

  If you want to know more about the price or software of At-Home Colonic Machine, please contact us through EMAIL or WHATSAPP. Invest in your health with At-Home Colonic Machine today!  ನಾವು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು