ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ / ಹೈಡ್ರೊಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತತ್ವ

ಹೈಡ್ರೊಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತತ್ವ


ಹೈಡ್ರೊಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತತ್ವ
 • ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ!

  ಹೈಡ್ರೊಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತತ್ವ ಹೈಡ್ರೊಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತತ್ವ ಹೈಡ್ರೊಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತತ್ವ ಹೈಡ್ರೊಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತತ್ವ

   

  Hydrocolonic machine is a medical device used for colon cleansing or colon hydrotherapy. This procedure involves flushing the colon with warm water to eliminate waste and toxins. Hydrocolonic machine has gained popularity in the medical industry due to its numerous benefits.

   

  History of Hydrocolonic Machine

   

  The practice of colon cleansing dates back thousands of years to ancient Egypt, where they believed that the accumulation of waste in the colon led to disease. In the 1900s, Dr. John Harvey Kellogg introduced the modern colon hydrotherapy system, which was later improved and refined by other medical professionals. ಇಂದು, hydrocolonic machine is widely used in many parts of the world.

  Working Principle of Hydrocolonic Machine

   

  Hydrocolonic machine works by introducing warm water into the colon through a tube inserted through the rectum. The water is then flushed through the colon, and waste is eliminated through a special tube connected to the machine. The process is repeated several times until the colon is thoroughly cleansed.

  Benefits of Hydrocolonic Machine

   

  Hydrocolonic machine has numerous benefits, ಸೇರಿದಂತೆ:

  1. Improved digestion and nutrient absorption

  2. Relief from constipation and other digestive problems

  3. Increased energy and vitality

  4. Improved immune system function

  5. Enhanced mental clarity and focus 6. Reduced risk of colon cancer and other diseases

  7. Weight loss and improved metabolism

  8. Clearer skin and other beauty benefits

  9. Reduced stress and improved mood

  ಹೈಡ್ರೊಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತತ್ವ ಹೈಡ್ರೊಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತತ್ವ ಹೈಡ್ರೊಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತತ್ವ ಹೈಡ್ರೊಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತತ್ವ

  Who Needs Hydrocolonic Machine?

   

  Hydrocolonic machine is recommended for anyone who wants to improve their overall health and wellbeing. It is particularly beneficial for people with digestive problems, such as constipation, ಉಬ್ಬುವುದು, and irritable bowel syndrome. It is also recommended for people with a history of colon cancer or other colon-related diseases.

  Steps for Using Hydrocolonic Machine

   

  1. Consult with a qualified practitioner before using hydrocolonic machine.

  2. Prepare for the procedure by avoiding solid food for several hours before the treatment.

  3. Empty your bladder before the procedure.

  4. Lie on your back or side on the machine’s table.

  5. The practitioner will insert a tube into your rectum.

  6. Warm water will be introduced into your colon through the tube.

  7. Waste will be eliminated through a special tube connected to the machine.

  8. The process will be repeated several times until the colon is thoroughly cleansed.

  9. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಂತರ, the practitioner will suggest foods and supplements to support proper digestion and colon health.

   

  Applications of Hydrocolonic Machine

   

  Hydrocolonic machine is used in a variety of settings, ಸೇರಿದಂತೆ:

  1. Medical clinics and hospitals

  2. Alternative health centers

  3. Spa and wellness centers

  4. Fitness and weight-loss centers

  5. Beauty and skincare clinics In conclusion, hydrocolonic machine is a safe and effective way to improve your overall health and wellbeing.

  It has numerous benefits, including improved digestion, relief from constipation, increased energy, and reduced risk of disease.

  If you are interested in trying hydrocolonic machine, consult with a qualified practitioner for guidance and support.

   


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ನಾವು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು