ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ / ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರವಿದೆಯೇ??

ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರವಿದೆಯೇ??


ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರವಿದೆಯೇ??
 • ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ!

  ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ

   

  The History of Dieker Colonic Machine

  Dieker Colonic Machine comes from Germany, and it has been used for centuries to cleanse the colon. The inventor, Dr. Arthur Dieker, developed the machine in the early 20th century. It is a unique machine that uses water and pressure to flush out the colon. The machine has gained popularity worldwide due to its effectiveness in promoting colon health.

  How the Dieker Colonic Machine Works

  The Dieker Colonic Machine is designed to be used in a clinic or spa. The machine has a special water tank and a system of tubes that connect to a nozzle. The nozzle is inserted into the rectum, and warm filtered water is slowly pumped into the colon. The water pressure gently cleanses the colon, removing any built-up waste and toxins. This process can take up to an hour, and it leaves the colon clean and healthy.

  The Benefits of the Dieker Colonic Machine

  1. ಸುಧಾರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: The Dieker Colonic Machine can help improve digestion by removing waste and toxins from the colon.

  2. ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಕ್ತಿ: A clean colon can help improve energy levels and reduce feelings of fatigue.

  3. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: An unhealthy colon can lead to weight gain, and cleaning the colon with the Dieker Colonic Machine can help reduce weight.

  The Steps Involved in Using the Dieker Colonic Machine

  1. Consultation: Before using the Dieker Colonic Machine, you will have a consultation with your therapist to discuss your medical history and any concerns.

  2. ತಯಾರಿ: You will need to prepare for the session by fasting for a few hours before the procedure.

  3. ವಿಧಾನ: You will be asked to lie on your back, and the therapist will insert the nozzle into your rectum. Warm filtered water will then be pumped into your colon.

  4. Post-Procedure: ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಂತರ, you will be asked to rest for a while. You may experience some discomfort, but this is normal. It is recommended that you drink plenty of water to help flush out any remaining toxins.

  ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ

  Who Needs the Dieker Colonic Machine?

  The Dieker Colonic Machine is suitable for anyone looking to improve their colon health. It is particularly helpful for people with digestive issues, ಮಲಬದ್ಧತೆ, and other related problems.

  The Applications of the Dieker Colonic Machine in Different Industries

  1. Healthcare Industry: The Dieker Colonic Machine is widely used in the healthcare industry to relieve constipation, improve digestion, and promote colon health.

  2. Spa Industry: The Dieker Colonic Machine is also commonly used in spas as part of a detoxification program to help clients achieve a healthy glow.

  3. Fitness Industry: The Dieker Colonic Machine is used by fitness enthusiasts to help them achieve their fitness goals by promoting a healthy digestive system.

  ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ

  Contact us Dieker Colonic Machine in Philadelphia

  The Dieker Colonic Machine is a safe and effective way to cleanse the colon and promote colon health. If you are interested in becoming a local distributor or wholesaler for colon hydrotherapy equipment, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, WhatsApp, or leave a message. Our team of professionals is ready to assist you.

  ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೈಕರ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ನಾವು ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು