ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / ನೀವು ಕೊಲೊನಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?

ನೀವು ಕೊಲೊನಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?


How to Empty Your Gut?

A colonic involves using a colon hydrotherapy machine to flush out toxins and waste from your colon. This process should only be done by a trained professional.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು