ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?

ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?


The cost of colon hydrotherapy varies depending on your location and the clinic you choose. In general, a single session can cost anywhere from $75 to $150. Some clinics may offer package deals or discounts for multiple sessions.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು