ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / How to clean out bowels naturally?

How to clean out bowels naturally?


ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, and getting regular exercise can help keep your bowels healthy and your bowel movements regular. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

While there are many methods for colon cleansing, it’s important to talk to a healthcare provider before attempting any of them. If you’re interested in colon hydrotherapy, we are a professional manufacturer of colon hydrotherapy machines and can provide global shipping. If you’re interested in becoming a local distributor or reseller, please contact us via email at lucy@colonhydrotherapymachine.org or via WhatsApp at +86135.1090.74.01.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು