ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / How to Flush Out Bowels?

How to Flush Out Bowels?


Here are some natural ways to flush out your bowels:

  • Eat high-fiber foods like fruits, ತರಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು.
  • Stay hydrated by drinking water and herbal teas.
  • Exercise regularly to stimulate bowel movements.
  • Avoid constipating foods like dairy, red meat, and processed foods.
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು