ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / ಎಲಿಯಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಕಾಲೋನಿಕ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಎಲಿಯಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಕಾಲೋನಿಕ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?


The Elliot Machine Colonics is a type of hydrotherapy device used for colon cleansing that uses gravity-fed water to gently flush the colon.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು