ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / ಕೊಲೊನ್ ಎಂದರೇನು?

ಕೊಲೊನ್ ಎಂದರೇನು?


ಕೊಲೊನ್ ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು