ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / What Not to Eat After Colon Hydrotherapy?

What Not to Eat After Colon Hydrotherapy?


ಕೊಲೊನ್ ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, it is advisable to avoid heavy, greasy, or processed foods, dairy products, and alcohol for at least 24 hours. It is also beneficial to consume light, nutrient-dense foods such as fruits and vegetables to help replenish the body’s nutrients.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು