ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ನಂತರ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?

ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ನಂತರ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?


ಏಂಜೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

  • ಕೊಲೊನ್ ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, it’s best to eat light, easy-to-digest foods such as fruits, ತರಕಾರಿಗಳು, and soups. Avoid processed foods, spicy foods, and alcohol for at least 24 hours. Drinking plenty of water can also help flush out any remaining toxins from the body.
  • Natural colon cleansing and hydrotherapy can help improve digestion, increase energy levels, and prevent digestive issues. To maintain a healthy colon and intestinal tract, it’s essential to consume a diet high in fiber, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿ, and exercise regularly. If you’re interested in colon hydrotherapy, we are a professional colon hydrotherapy machine manufacturer, and our products can be shipped worldwide. Please contact us if you’re interested in becoming a distributor or reseller.
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು