ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / ಕೊಲೊನಿಕ್ ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೊದಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?

ಕೊಲೊನಿಕ್ ಜಲಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೊದಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?


Before a colonic hydrotherapy session, it’s best to eat light, easily digestible foods like fruits, ತರಕಾರಿಗಳು, and lean protein. Avoid heavy, fatty, or processed foods that can be difficult for the digestive system to break down.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು