ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನ್ ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಯಂತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಮುಖಪುಟ / ಬ್ಲಾಗ್ / ನಿಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು

ನಿಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕುEat fiber-rich foods, such as leafy greens, whole grains, and nuts, to promote regular bowel movements and prevent constipation.
Consider incorporating natural laxatives like aloe vera or prunes into your diet to help flush out the bowels.

ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು